Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Monterings-service AS Norport

 1. Generelt

1.1     Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder ved alle kjøp foretatt på

 1. a) pre.norport.no, «hjemmesiden»
 2. b) og telefonbestilling fra Monterings-service AS Norport

 1. Kontaktopplysninger

2.1     Alle avtaler om kjøp inngås med: Monterings-service AS Norport.

 Tjernslivegen 2
 3538 Sollihøgda

 Org.nr.: 927 441 799
 Tlf.: 32 16 13 10
 Epost: post@norport.no

 1. Avtalen

3.1 Ved bestilling på hjemmesiden, pre.norport.no

3.1.1  Bindende avtale med Monterings-service AS Norport er inngått når ordren er mottatt på Norports server.

3.2 Ved telefonbestilling

3.3     Monterings-service AS Norports tilbud er gyldig i 30 dager, med mindre noe annet er særskilt avtalt og skriftlig bekreftet av Monterings-service AS Norport. Bindende avtale er inngått når Monterings-service AS Norports tilbud er akseptert i form av en ordrebekreftelse.

3.4 Øvrige bestemmelser

3.4.1  Etter at ordren er mottatt vil Monterings-service AS Norport snarest mulig sende en ordrebekreftelse pr epost med opplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåte, leveringsadresse samt en oversikt over bestilte varer.

3.4.2  For bestillinger foretatt på hjemmesiden vil ordrebekreftelsen ikke senere være tilgjengelig på hjemmesiden og kunden oppfordres derfor til å skrive ut og oppbevare den ordrebekreftelse som er sendt pr epost.,

 1. Priser og betalingsbetingelser

4.1     Alle oppgitte priser er i NOK og er inklusive merverdiavgift. Prisen som på bestillingstidspunktet er angitt på hjemmesiden eller fremgår av tilbudet vil være gjeldende pris.

4.2 Ved bestilling på hjemmesiden pre.norport.no vil følgende gjelde

4.2.1  Ved bruk av betalingskort ved betaling, vil betalingskortet først bli belastet når varene er sendt.

4.2.2  Monterings-service AS Norport benytter krypteringsløsninger ved betaling, slik at alle opplysninger som avgis i forbindelse med betaling vil være beskyttet.

4.3 Ved telefonsalg

4.3.1  Betalingsforfall fremgår av fakturaen. Ved forsinket betaling vil kunden bli belastet med morarente med 1,5 %. pr påbegynt måned. Denne rente gjelder også dersom det gis betalingsutsettelse. Kunden har ikke rett til å holde tilbake betaling. Dersom kjøperen unnlater å motta leveransen på det avtalte tidspunkt, fritar dette ikke for betalingsplikt, og betaling skal skje som om levering hadde funnet sted i henhold til avtalen.

4.3.2  I den utstrekning avtalt leveringstid blir utsatt som følge av kundens eget forhold, er kunden likevel forpliktet til å betale eventuelle akontobeløp som måtte være avtalt. Monterings-service AS Norport er berettiget til å beregne et gebyr på NOK 1.000 for ulemper i forbindelse med eventuell utsatt levering.

4.3.3  Monterings-service AS Norport forbeholder seg, med de begrensninger som måtte fremgå av panteloven, salgspant i det solgte, inntil kjøpesummen med tillegg av påløpte omkostninger er betalt.

 1. Levering – tid og sted

5.1     Monterings-service AS Norport vil normalt levere varen innen ca. 4 uker etter utsendelse av ordrebekreftelsen. (Montering blir ikke foretatt ved levering, men innen ca. 2 uker etter levering eller etter nærmere avtale.) Avvikende leveringstid vil eventuelt fremgå av ordrebekreftelsen.

5.2     Varer blir levert på den adresse som er oppgitt i ordrebekreftelsen. Levering skjer til port/inngang.

5.3     Levering blir ikke foretatt med mindre kunden er á jour med alle betalinger etter avtalen.

5.4     Engangsemballasje er inkludert i prisen, og det gis ingen refusjon ved eventuell retur av emballasjen. Kunden må selv besørge og bekoste fjerning av emballasjen.

 1. Angrerett

6.1     Kunden har ikke angrerett for kjøp av porter eller tilbehør til porte, som er fremstilt etter kundens egne spesifikasjoner eller på annen måte er spesialtilpasset for kunden. Kunden har således ikke rett til å benytte angrerett ved blant annet kjøp av porter som er produsert i henhold til kundens egen angivelse av mål og/eller farge eller kjøp av tilbehør som er tilpasset en port som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner.

6.2     Ved alle andre kjøp (standardvarer) kan kunden benytte sin angrerett. Ønsker kunden å benytte angreretten, må kunden underrette Monterings-service AS Norport innen 14 dager etter at kunden har mottatt varen.

6.3     Angrerettskjema som kan benyttes ved utøvelse av angreretten kan lastes ned her: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12

6.4     Når kunden har underrettet Monterings-service AS Norport om at han ønsker å benytte sin angrerett, skal kunden levere eller sende varen til Monterings-service AS Norport på den adresse som er angitt under punkt 2.1 ovenfor, i løpet av 14 dager. Kunden må selv dekke kostnadene ved retur av varen.

6.5     Når Monterings-service AS Norport har mottatt varen i retur, eller kunden har returnert varen, tilbakebetaler Monterings-service AS Norport kjøpesummen. Dersom varen er utsatt for verdiforringelse som følge av andre årsaker enn den håndtering som har vært nødvendig å fastslå varens art, egenskaper og den måte den funksjonerer på, vil kjøpesummen bli utbetalt med fradrag for det tap verdiforringelsen måtte medføre.

 1. Reklamasjon – Mangler

7.1     Det er 2 års reklamasjonsrett på alle varer. Kunden kan ikke påberope feil og mangler som viser seg senere enn 2 år etter at varen er levert.

7.2     Dersom varen innenfor reklamasjonsfristen viser seg å være beheftet med feil eller mangler, er Monterings-service AS Norport forpliktet til å utbedre disse. Dersom det ikke er mulig å reparere varen, eller Monterings-service AS Norport anser at det ikke er hensiktsmessig å reparere denne, forplikter Monterings-service AS Norport seg i stedet til å levere en ny feilfri vare mot innlevering av den mangelfulle vare. Dersom hverken omlevering eller reparasjon er mulig, vil Monterings-service AS Norport refundere kjøpesummen.

7.3     Dersom varen er mangelfull, må kunden reklamere innen rimelig tid. Dersom reklamasjon ikke skjer innen rimelig tid, vil kunden miste sin rett til å gjøre mangelen gjeldende.

7.4     Kunden skal ved retur av mangelfull vare opplyse om hva feilen eller mangelen består i. Reklamasjon skal skje til Monterings-service AS Norport på den adresse som er angitt under punkt 2.1 ovenfor.

7.5     Monterings-service AS Norport har intet ansvar for feil eller mangler som skyldes forhold som er oppstått etter at varen er levert, som følge av at varen er blitt endret eller feilmontert, eller som følge av service utført av andre enn Monterings-service AS Norport , på annen måte er utsatt for feilbelastning eller benyttet til formål varen ikke er bestemt for, bortfaller Monterings-service AS Norports plikt til å utbedre feilen eller mangelen vederlagsfritt.

7.6     Monterings-service AS Norport er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av avtalen som følge av force majeure situasjoner.

7.7     Monterings-service AS Norport er ansvarlig for produktet i overensstemmelse med lov om produktansvar.

7.8     Monterings-service AS Norports erstatningsansvar er uansett begrenset til varens pris.

 1. Montasje- og servicearbeider

8.1     Hvor avtalen omfatter montasje- eller servicearbeider, skal kundene sørge for at slike arbeider kan påbegynnes på avtalt tidspunkt, og at kundens eget og eventuelle andre leverandørers arbeid er tilrettelagt slik at Monterings-service AS Norports arbeid kan gjennomføres sammenhengende etter at det er påbegynt. Monterings-service AS Norport er ikke forpliktet til å gjennomføre arbeidet sammenhengende.

8.2     Kunden skal sørge for at produktet oppbevares tørt og forsvarlig, slik at produktet ved påbegynnelse av monteringen er uskadet og klart til montering. Kunden har for øvrig risikoen for produktet fra leveringstidspunktet.

8.3     Monterings-service AS Norport forbeholder seg å belaste kunden med eventuelle omkostninger som måtte påløpe i forbindelse med forsinkelser som skyldes kundens forhold, og slike omkostninger faktureres særskilt. Er forsinkelsen vesentlig, kan Monterings-service AS Norport kreve at kunden også dekker Monterings-service AS Norports indirekte tap som måtte være en følge av forsinkelsen.

 1. Klageadgang ved kjøp på Monterings-service AS Norports hjemmeside

9.1     Dersom det oppstår en tvist mellom kunden og Monterings-service AS Norport vedrørende kjøpet, kan kunden bringe saken inn til megling i Forbrukerrådet. Nærmere opplysninger finnes på www.forbrukerradet.no.

9.2     Dersom megling ikke fører frem til en løsning, kan kunden bringe sin klage inn for Forbrukerklageutvalget. Nærmere opplysninger finnes på www.forbrukertvistutvalget.no/om-forbrukerklageutvalget/9.3. Kunden kan også bringe saken inn for de ordinære domstoler. Monterings-service AS Norport har verneting i Nedre Eiker kommune.

 1.  Bruk av cookies ved kjøp på hjemmesiden

10.1     Cookies er små tekstfiler, som inneholder bokstaver og tall som avgis av din PC eller annen elektronisk enhet. Cookies oppstår når man benytter et nettsted som benytter cookies, og de brukes til å registrere hvilke nettsider du har besøkt, til å hjelpe deg med å fortsette på det stedet du var eller de kan huske dine språkinnstillinger eller andre ønsker.

10.2     Dersom Monterings-service AS Norport benytter cookies, blir det gitt informasjon om bruken og formålet med de data som innhentes gjennom cookies. Monterings-service AS Norport vil, før cookies eventuelt benyttes overfor deg, be om samtykke. Nødvendige cookies som skal sikre funksjonalitet og innstillinger kan likevel anvendes uten at samtykke innhentes.

10.3     Monterings-service AS Norport benytter følgende former for cookies:

 • Tekniske cookies: Tekniske cookies er for de fleste hjemmesider nødvendige for at nettsidene skal fungere som de skal. De sørger også for at den som bruker en hjemmeside ikke faller ut.
 • Statistikkcookie: Benyttes for å optimalisere design, brukervennlighet og effektivitet for nettsider. Du kan lese mer om statistiske cookies her.
 • Markedsføringscookie: Benyttes til å vise reklame for produktet eller opplevelser, som kunden tidligere har vært inne på. Du kan lese mer om markedsføringscookies her.
 • Personalisert cookie: Benytter opplysninger til å sortere innhold, slik at det vises innhold som er relevant for kunden. Du kan lese mer om personaliserte cookies her.

10.4     Du kan alltid avslå at cookies benyttes på din PC ved å endre innstillingen i din browser. Hvor du finner innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Dersom man ikke benytter cookies, er det mange funksjoner og tjenester på internett som man ikke kan dra nytte av.

 1. Personopplysninger

11.1     De opplysninger som kunden gir i forbindelse med en bestilling, blir registrert hos Monterings-service AS Norport, som derfor er dataansvarlig for disse opplysningene.

11.2     Monterings-service AS Norport anvender de mottatte data om kunden for å oppfylle bestilling og kunne yte den nødvendige service. De data vi benytter omfatter blant annet følgende:

  Opplysninger kunden selv gir

 De opplysninger som kunden selv avgir i forbindelse med en bestilling, herunder opplysninger
 om navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, innhentes for å kunne oppfylle kundens
 bestilling, samt for å kunne håndtere eventuelle reklamasjoner. Opplysningene er således
 utelukkende innhentet for å oppfylle Monterings-service AS Norports avtale med kunden.

  Automatisk innsamlede data (kjøp på hjemmesiden)

 De digitale løsninger Monterings-service AS Norport benytter er basert på forskjellige
 teknologier med formål å sikre brukervennlighet og sikkerhet. Disse teknologier innhenter
 automatisk data for å kunne tilby den beste løsning, enten direkte fra Monterings-service AS
 Norport eller fra en annen på vegne av Monterings-service AS Norport. Analyse av
 klikkstrømsdata og cookies er eksempler på dette. Behandlingen av opplysningene skjer derfor
 også i kundens interesse.

11.3     Monterings-service AS Norports behandling av persondata foretas i overensstemmelse med persondatareglene. Registrerte opplysninger leveres ikke ut til tredjemann. Kunden kan kontakte Monterings-service AS Norport for å få opplyst hvilke data NASSAU behandler om kunden, eller hvis opplysningene ønskes slettet eller korrigert.

11.4     Monterings-service AS Norport utleverer utelukkende kundeopplysninger til tredjemann dersom det er i overensstemmelse med betingelsene her. Monterings-service AS Norport benytter underleverandører og andre databehandlere, som utfører arbeid på Monterings-service AS Norports vegne. De aktuelle tjenester kan være for eksempel server hosting og systemvedlikehold, analyse, betalingsløsninger, adresse og kredittsjekk, epostservice mv. De aktuelle samarbeidspartnere får adgang til data kun i det omfang som er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester og produkter. Samarbeidspartnerne vil være avtalemessig forpliktet til å behandle alle data strengt fortrolig, og har dermed ikke tillatelse til å benytte data til annet enn å oppfylle sine avtalemessige forpliktelser overfor Monterings-service AS Norport , og Monterings-service AS Norport fører kontroll med at samarbeidspartnerne overholder sine forpliktelser.

11.5     Opplysningene oppbevares så lenge det er anledning til det i henhold til gjeldende regler og opplysningene slettes når de ikke er lenger er nødvendige. Perioden for oppbevaring er avhengig av opplysningenes karakter og bakgrunnen for oppbevaringen.

***

Salg- og leveringsbetingelsene er senest revidert den [ 14.09.18 ]